Čarovná studnička

Gemersko malohontské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja pozýva na tvorivú tanečnú dielňu Čarovná studnička 25. februára 2023 od 12:00 – 15:00.Tvorivá dielňa je určená pre vedúcich a pedagógov detských a mládežníckych folklórnych kolektívov, pedagógov ZŠ,  ZUŠ, CVČ.Lektorkou je Mgr. Adrea Pitoňáková z Domu ľudového tanca z Košíc a riaditeľka SZUŠ.
1.workshop – Tanečná  a technická príprava detí a mládeže v ľudovom tanci I. Obsah:základné tanečné motívy, tanečné hry v ľudovom tanci, príklady hier a cvičení so  zameraním na tanečné motívy, vnímanie hudby. Po dohode na 1. stretnutí dohodneme dátum nasledujúceho (najskôr o 1 mesiac).

Účastnícky poplatok: 10,00 €

Prihláste sa na mail: folklorgmos@rsnet.sk, uviesť meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, v krátkosti napíšte informácie o Vás, v ktorom kolektíve pôsobíte, koľko rokov. Na tanečnú dielňu si prineste cvičný odev a obuv.

2.workshop – Tanečná  a technická príprava detí a mládeže v ľudovom tanci  II. Obsah: využívanie tanečných motívov v improvizácii, tanečné hry v dramapedagogike, príklady hier a cvičení so  zameraním na párový tanec

Pre účastníkov vydáme potvrdenie o absolvovaní workshopov. Info: Stanislava Zvarová, 0904875369, folklormos@rsnet.sk