OZ RODON Klenovec

Občianske združenie RODON Klenovec (za rozvoj obecného diania ochotných nadšencov) je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 13.septembra 1999.

  Ciele činnosti združenia:  

 

 • rozvoj miestnej demokracie v nadväznosti na informovanosť prostredníctvom obecného média,
 • účasť občanov na posilňovaní a prehlbovaní miestnej demokracie a participácie s miestnou samosprávou,
 • starostlivosť o ochranu a udržiavanie kultúrnych pamiatok a ľudových tradícii v obci,
 • vytváranie podmienok pre aktívne využitie voľného času detí a mládeže a ich ochrana pred negatívnymi vplyvmi,
 • vytváranie podmienok na skvalitnenie života občanov,
 • medzinárodná spolupráca s družobným mesto v Maďarskej republike Mihálygerge,
 • informačné služby a rozvíjanie informačných technológii v obci a komunikačných zručností,
 • komunitný rozvoj,
 • rozvoj cestovného ruchu, vidieckej turistiky a agroturistiky,
 • pomoc pri vzdelávaní a spolunažívaní s rómskou menšinou.

Orgány združenia:

 –          Zhromaždenie členov združenia – je najvyšším orgánom združenia

–          Výbor združenia – riadi činnosť združenia medzi zhromaždeniami združenia

–          Kontrolná komisia – kontroluje činnosť združenia

Od 13.5.2017 členovia výboru pracujú v tomto zložení:

Predseda:       Mgr. Stanislava Zvarová

Podpredseda: Rudolf Kaštan

Členovia:

Bc. Zuzana Jakabšicová

Denis Šimonič

Ľubica Husmanová

Kontrolná komisia: Predseda: Ing. Martina Parobeková

Členovia: Marianna Trnavská

Elena Mináčová

Nezávislý účtovník: Ľubica Husmanová

I- Dom je súčasťou OZ RODON Klenovec. Jeho činnosť bola zahájená v júli 2003 za podpory Obecného úradu v Klenovci a Národného úradu práce. Úradom práce bol pomenovaný ako I-DOM.

Jeho hlavnou náplňou je poskytovať informačné služby. Občania majú možnosť využívať nasledovné služby:

 • kopírovanie
 • používanie internetu
 • prácu na počítači
 • tlač dokumentov
 • scanovanie
 • počítačové hry pre deti

Ďalej ponúkame služby: hrebeňová väzba, tvorba vizitiek, tvorba plagátov, laminovanie dokumentov, tvorba a tlač plagátov, oznámení , pozdravov a kalendárov. Podieľame sa na organizovaní a propagácii kultúrno-spoločenských aktivít a  zabezpečujeme aktivity vzdelávania pre deti, mládež a dospelých. Poskytujeme miestnosť a techniku pre manažéra mikroregiónu Sinec-Kokavsko, mikroregión platí za služby a prispieva na servis PC.

Poskytujeme informácie pre:

–  nezamestnaných – o možnostiach zamestnania (hľadanie zamestnania cez internetové stránky)

–  občanov a organizácie v oblasti získavania finančných zdrojov od nadácií, fondov EÚ a SR

–  verejnoprospešné informácie o dianí v obci

Kancelária OZ RODON sa nachádza v suteréne Miestneho kultúrneho strediska v Klenovci.

KONTAKT:

SNP 61, 980 55  Klenovec /suterén MKS/

Telefón : 047/54 84 947

 e-mail: ozrodon@pmxmail.sk