Zrealizované projekty a aktivity

Zrealizované projekty a aktivity OZ RODON Klenovec

 Rok 2000

 • „Žena a dieťa, efektívna informovanosť v obci“ NPOA Bratislava /práca s rómskymi ženami a deťmi/

Rok 2001

 • „Spoločné prázdniny rómskych a nerómskych detí v Klenovci“ OSF

Rok 2002

 • „Budem prvák“ NPOA Bratislava /príprava budúcich prvákov z rómskej osady, ktorí nenavštevovali predškolské zariadenie/
 • „Remeslo má zlaté dno“ letný tábor tvorivých dielní, Štátny fond kultúry Pro Slovakia
 • 1 % kampaň

Rok 2003

 • „Informáciami k rozvoju regiónu a k lepším osobným rozhodnutiam“ I-dom Klenovec, Národný úrad práce
 • „Tvorivé dielne tradičných remesiel, hudby, spevu a tanca“ Nadácia pre deti Slovenska, z programu Hodina deťom
 • „Poznaním k lepšiemu spolunažívaniu“ OSF z programu Váš amenge – Pre nás /PC krúžok a tanečný rómsky krúžok/
 • „Príprava rozvojového plánu pre MR Sinec–Kokavsko“ podporené OZ FUNDAMENT Rimavská Sobota
 • Pomoc pri organizácii 25. ročníka GMFS „Klenovská rontouka“ – dvory remesiel, prezentácia v Klenovskom dvore
 • „Piesne starých mám“ verejná nahrávka – transfer MK SR
 • „Vzdelávanie v ekonomike“ Konzorcium NOS-OSF, vzdelávacia nadácia Jána Husa, Nadácia pre deti Slovenska: Trust program
 • Partnerom VOKA Banská Bystrica v projekte „kariérni poradcovia na vidieku vďaka podpore Grantovej schémy „Rozvoj ľudských zdrojov“ (Phare 2000) v Klenovci
 • 1 % kampaň
 • Silvestrovská Estráda 2003

Rok 2004

 • VIPA – Európsky Vidiecky Dvor – konfrontácia tradičnej kultúry šiestich EU krajín (Phare)
 • seminár facilitátorov VIPA
 • Zvýšením informovanosti – zlepšenie komunikácie, vydávanie obecného mesačníka – Klenovské noviny vďaka podpore z komunitného fondu OZ FUNDAMENT /R.S./
 • 2 % kampaň
 • TRUST PROGRAM – vzdelávanie v ekonomike
 • Dovolenka na vidieku – Nitra AGROKOMPLEX
 • Výstava dni vidieka v parlamente (VIPA + MR Sinec-Kokavsko)
 • Pomoc pri organizácii 26. ročníka GMFS „Klenovská rontouka“ – dvory remesiel, prezentácia v Klenovskom dvore
 • Cezhraničný festival – Letí pieseň z pier na pery
 • Prišiel k nám Mikuláš
 • aranžovanie vianočných ikebán
 • vianočný program „Pokoj ľuďom dobrej vôle“
 • Silvestrovská Estráda  2004

Rok 2005

 • vydávanie mesačníka „Klenovské noviny“ s príspevkom Obecného úradu Klenovec
 • aktivity pre získavanie mládeže pre činnosť
 • školenie VOKA – „Začíname podnikať“
 • prezentácia FSR, projektových zámerov
 • vypracovanie propagačných materiálov pre MR Sinec-Kokavsko
 • pomoc pri organizácii „Osvetársky ples“
 • maľovanie veľkonočných vajíčok
 • 2 % kampaň
 • MDD v MŠ Klenovec
 • Poznávaco-náučný chodník „Mladí priatelia lesa“
 • Pomoc pri organizácii 27. ročníka GMFS „Klenovská rontouka“ – dvory remesiel, prezentácia v Klenovskom dvore
 • Tvorivé dielne –  letný tábor
 • Cezhraničný festival – Návraty k hudobným
 • pomoc pri programe „ Mesiac úcty k starším“
 • Mikuláš
 • vianočný program „Pokoj ľuďom dobrej vôle“
 • Spolunažívanie rómskych a nerómskych detí
 • Silvestrovská Estráda  2005

Rok 2006

 • Pokračovanie vo vydávaní mesačníka „Klenovské noviny“
 • 2 % kampaň
 • Fotodokumentácia programu ŠZŠ
 • Pomoc pri organizácii a príprave „Osvetársky ples“
 • Fotografovanie karnevalu v MŠ
 • Výroba diplomov pre účastníkov karnevalu v Pasiečke
 • Pomoc pri organizácii 35. výročia FS Vepor Klenovec
 • Pomoc pri organizovaní kultúrneho podujatia „Deň matiek“
 • Pomoc pri organizácii MDD detí MR Sinec-Kokavsko „Detské kráľovstvo“
 • Pomoc pri organizácii 28. ročníka GMFS „Klenovská rontouka“ – dvory remesiel, prezentácia v Klenovskom dvore
 • tvorivé dielne – podporené BBSK
 • Letný tábor „Remeslo má zlaté dno“ Skorušina – podporené BBSK
 • Projekt „Buďme bližšie k ľuďom“ propagácia a modernizácia činnosti OZ RODON – podporené BBSK
 • Pomoc pri organizácii – Cezhraničný festival netradičných hudobných nástrojov
 • účasť – školenie na prípravu aktérov rozvoja vidieka pre implementáciu prístupu Leader
 • Mikuláš
 • Drienčany – súťaž gazdiniek v pečení kysnutých tradičných koláčov „Ako miesili naše staré mamy” a príjemné posedenie v obci Drienčany
 • Zapojenie do pracovnej skupiny MAS MALOHONT /Leader/
 • účasť – školenie manažérov MAS pre program LEADER
 • Vianočný program „Pokoj ľuďom dobrej vôle“
 • Spolunažívanie rómskych a nerómskych detí
 • Silvestrovská Estráda  2006

Rok 2007

 • Pokračovanie vo vydávaní mesačníka „Klenovské noviny“ do 31.3.2007
 • Pomoc pri organizácii a príprave „Osvetársky ples /3.2.2007/
 • 2 % kampaň – oslovenie potencionálnych darcov pre OZ RODON Klenovec
 • MAS Malohont – členstvo aj vo výbore Zvarová
 • Pomoc pri organizácii 29. ročníka GMFS „Klenovská rontouka“ – dvory remesiel, prezentácia v Klenovskom dvore, tvorivé dielne, pomoc pri propagácii
 • Letný tábor „Remeslo má zlaté dno“ Skorušina – podporené BBSK
 • Pomoc pri organizácii – Cezhraničný festival netradičných hudobných nástrojov
 • FSR – kancelária komunitného konzultanta
 • Mikuláš
 • Vianočný program „Pokoj ľuďom dobrej vôle“
 • Spolunažívanie rómskych a nerómskych detí „Deti, deťom“
 • Silvestrovská estráda

Rok 2008

 • FSR – kancelária komunitného konzultanta
 • Pomoc pri organizácii a príprave „Osvetársky ples /26.1.2008/
 • 2% kampaň – oslovenie potencionálnych darcov pre OZ RODON Klenovec
 • Spolupráca so ŠZŠ v Klenovci – poskytovanie bezplatného prístupu detí na počítače /hry, internet/
 • 1.ročník veľkonočného turnaja detí ZŠ a ŠZŠ v stolnom tenise /19.3.2008/
 • Pomoc pri organizácii kultúrneho podujatia – Deň Matiek /9.5.2008/
 • Pomoc pri organizácii MDD pre deti  MŠ Klenovec, ZŠ V. Mináča /6.6.2008/
 • Pomoc pri organizácii 30. ročníka GMFS „Klenovská rontouka“ – dvory remesiel, prezentácia v Klenovskom dvore
 • Začiatok projektu /júl 2008/ “Tvorivé dielne remesiel, hudby, spevu a tanca”– podporené Nadácia pre deti Slovenska –Fond Hodina deťom
 • „Podajme si spolu ruky“ – podporené OZ MAS Malohont – výstup na Klenovský Vepor spojený s vyčistením a úpravou okolia pamätníka v Skorušine
 • Pomoc pri organizácii – Cezhraničný festival netradičných hudobných nástrojov
 • Mikuláš
 • Vianočný program „Pokoj ľuďom dobrej vôle“
 • Spolunažívanie rómskych a nerómskych detí „Deti, deťom“
 • Silvestrovská Estráda  2008

Rok 2009

 • Pokračovanie v projekte /do júna 2009/ “Tvorivé dielne remesiel, hudby, spevu a tanca”– podporené Nadácia pre deti Slovenska –Fond Hodina deťom
 • Pomoc pri organizácii a príprave „Osvetársky ples /13.2.2009/
 • 2% kampaň – oslovenie potencionálnych darcov pre OZ RODON Klenovec
 • 2. Ročník veľkonočného turnaja detí ZŠ a ŠZŠ v stolnom tenise
 • Pomoc pri organizácii podujatia  – Deň Matiek /14.5.2009/
 • Pomoc pri organizácii MDD pre deti regiónu /30.5.2009/ v Skorušine
 • Spoluorganizátor 31. Ročníka GMFS „Klenovská rontouka“ – dvory remesiel, prezentácia v Klenovskom a Detskom dvore – záverečná prezentácia projektu „Tvorivé dielne …”– podporené Nadácia pre deti Slovenska –Fond Hodina deťom
 • Letný tábor „Remeslo má zlaté dno“ Skorušina – podporené OZ MAS Malohont
 • Pomoc pri organizácii cezhraničného festivalu „Návraty ku hudobným tradíciám“ –
 • prezentácia projektu „Tvorivé dielne …”– podporené z Fondu Hodina deťom
 • BK RODON – účasť v 2.slovenskej lige súťaže družstiev v bedmintone
 • Mikuláš
 • Vianočný program „Pokoj ľuďom dobrej vôle“
 • Spolunažívanie rómskych a nerómskych detí „Deti, deťom“
 • Silvestrovská Estráda  2009

Rok 2010

 • Pomoc pri výzdobe a propagácii – „Osvetársky ples – 30.1.2010 (členovia )
 • 2% kampaň – oslovenie potencionálnych darcov pre OZ RODON Klenovec – január – marec 2010 ( Zvarovci, Kaštan)
 • 3. Ročník veľkonočného turnaja detí  ZŠ a ŠZŠ v stolnom tenise – 24.3.2010 (Mrnková, Pohorelská, Kochanová, Brádňanský, Vančík)
 • Prezentačné podujatie „Región Malohont a tradičná kultúra v Malohonte“ – pre pedagógov ZŠ P.E. Dobšinského v Rimavskej Sobote – apríl 2010 (Zvarová – prezentácia)
 • Prezentačné podujatie, tvorivé remeselné dielne, tanečná dielňa, prezentácia obce pre žiakov ZŠ P. E. Dobšinského – 14.4.2010 (návšteva remeselných majstrov, GSP, tvorivé dielne v KD, prezentácia história a súčasnosť Obce Klenovec v KD – S. a J. Zvarovci, žiaci ZŠ V. Mináča, Kochanová, Vančík, Brádňanský)
 • Účasť na podujatí Deň Zeme – zber odpadov v okolí obce – 24.4.2010 ( Zvarovci, Kochanová, Kaštan, Pohorelská, členovia )
 • Pomoc pri organizácii MDD pre deti regiónu v Skorušine – 29.5.2010  (Zvarovci, Kochanová, Vančík, Dovalová, Pohorelská, Mrnková, členovia )
 • Prezentácia na podujatí FOR FEST v Rimavskej Sobote  –10.6.2010 (Kochanová, Dovalová)
 • Pomoc pri organizácii 32. ročníka GMFS „Klenovská rontouka“ – dvory remesiel, prezentácia v Klenovskom a Detskom dvore, realizácia projektu na vybavenie dvorov podporeného z OZ MAS Malohont – 25.-27.6.2010 (Zvarovci, Mrnková, Kaštan, členovia)
 • Letný tábor „Remeslo má zlaté dno“ Skorušina – podporené z MK SR – 26.7. -1.8.2010  (Zvarovci, Jakabšicovci, členovia)
 • Prezentácia tvorivých dielní remesiel na FF Koliesko 2010 Kokava n/R. (členovia)
 • Realizácia projektu „MUZIČKY“ medzinárodné hudobné dielne – podporeného z DEXIA banky – 16.-21.8.2010 ( Zvarovci, členovia)
 • Pomoc pri organizácii cezhraničného festivalu „Návraty ku hudobným tradíciám“ – 24.9.2010 (Zvarovci, Mrnková, Pohorelská, členovia )
 • BK RODON – účasť v 1.slovenskej extralige súťaže družstiev v bedmintone
 • Natáčanie filmu s STV2  Obrázky z čertovej doliny október – november 2010 (členovia FS Vepor)
 • Zbierka pre Fond Hodina deťom – 12.11.2010 (Zvarovci, Mrnková, Pohorelská, Kochanová, Vančík, Jakabšic, členovia)
 • Talent Klenovca – 19.11.2010 (Zvarovci, Kochanová, Vančík, Jakabšic, členovia)
 • Pomoc pri podujatí  Mikuláš – 6.12.2010 (Zvara, Jakabšic, Mrnková, členovia)
 • Vianočný program „Pokoj ľuďom dobrej vôle“ –  výstavy + program – 12.12.2010 (Zvarovci, Kochanová, Mrnková,členovia )
 • Pomoc pri príprave a organizácii – Silvestrovská estráda- 29.12.2010  (Zvarovci, Vančík, Jakabšic, členovia)

Rok 2011

 • Pomoc pri príprave a organizácii “Osvetársky ples” 29.1.2011 (členovia)
 • 2% kampaň – oslovenie potencionálnych darcov pre OZ RODON Klenovec – január – marec 2011 ( Zvarovci, členovia)
 • Deň vody pre deti DFS Zornička a Mladosť – 23.3.2011 (členovia)
 • “Sobota na korčuliach” – súťaže na klieskových korčuliach – 2.4.2011 – (členovia)
 • Účasť na podujatí Deň Zeme – zber odpadov v okolí obce – 9.4.2011 ( členovia)
 • Veľkonočný turnaj dospelých v stolnom tenise – 16.4.2011 (Zvarovci, Štefánik, Husmanová, Vančík)
 • 4. ročník veľkonočného turnaja detí  ZŠ a ŠZŠ v stolnom tenise – 18.4.2011 (Mrnková, Pohorelská, Kochanová, Vančík)
 • Pomoc pri zabezpečení a organizácii Stavanie mája – 30.4.2011 – členovia
 • Pomoc pri organizácii MDD pre deti v Skorušine – 4.6.2011  (Zvarovci, Vančík,  členovia )
 • Pomoc pri organizácii 33. ročníka GMFS „Klenovská rontouka“ – dvory remesiel, prezentácia v Klenovskom a Detskom dvore – 23.-26.6.2011(Zvarovci, Mrnková, členovia)
 • Letný tábor pre deti DFS Mladosť- „Tvorivé dielne spevu a tanca“ na Laze – 25.-28.7.2011 –  ( Zvara, Vančík, členovia)
 • „Muzikantský workshop – tvorivé dielne Primášikovia“ – 2.-6.8.2011 – Močiar – podporené z MK SR
 • Remeselné dielne na 21. ročníku Festivalu ľudovej kultúry – stretnutie mladých folkloristov Koliesko – Kokava – 6.8.2011 – (Zvarovci, Vančík, členovia)
 • Muzičky – medzinárodné hudobné dielne – 22.-27.8.2011 –(Zvarovci, členovia)
 • Pomoc pri organizácii cezhraničného festivalu „Návraty ku hudobným tradíciám“ – 30.9.2011 (členovia )
 • BK RODON – účasť v 2.slovenskej lige súťaže družstiev v bedmintone
 • Pomoc pri organizácii galaprogramu pri príležitosti 40-teho výročia FS Vepor – 12.11.2011
 • Pomoc pri podujatí  Mikuláš – 6.12.2011 (Zvara, členovia)
 • Vianočný program „Pokoj ľuďom dobrej vôle“ –  výstavy + program – 11.12.2011 (Zvarovci, Kochanová, členovia)
 • Pomoc pri príprave a organizácii – Silvestrovská estráda- 28.12.2011 (Zvarovci, Vančík, členovia)

Rok 2012

 • Pomoc pri príprave a organizácii “Osvetársky ples” 28.1.2012
 • 2% kampaň – oslovenie potencionálnych darcov pre OZ RODON Klenovec – január – marec 2012
 • II. ročník TALENT Klenovca – 16.2.2012
 • Stretnutie s remeslom – 22.2.2012 – podujatie pre deti DFS Zornička a ich rodičov
 • 5. ročník veľkonočného turnaja detí  ZŠ a ŠZŠ v stolnom tenise – 28.3.2012, Mrnková, Kochanová)
 • II. ročník Veľkonočný turnaj dospelých v stolnom tenise – 31.3.2012(Štefánik, Kochanová, Zvarová)
 • Podujatie „Jánošík na Vepri“ – vynesenie sochy Jánošíka na Vepor – 19.5.2012 (Zvarovci, Kochanová, Štefánik)
 • Pomoc pri organizácii MDD pre deti v Skorušine – 2.6.2012  (Zvarovci, Vančík,  členovia )
 • Pomoc pri organizácii 34. ročníka GMFS „Klenovská rontouka“ – dvory remesiel, prezentácia v Klenovskom a Detskom dvore – 22.-23.6.2012(Zvarovci, Mrnková, Pohorelská, členovia)
 •  Účasť na Medzinárodnom folklórnom festivale v Srbsku – Stara Bazova – 29.6.-1.7.2012
 • Muzičky – medzinárodné hudobné dielne – 24.-28.7.2012 – Močiar
 • Remeselné dielne na 22. ročníku Festivalu ľudovej kultúry – stretnutie mladých folkloristov Koliesko – Kokava – 5.8.2012
 • „Muzikantský workshop – tvorivé dielne Primášikovia“ – 14.-18.8.2012 – Teplý Vrch
 •  Účasť na Medzinárodnom kultúrnom festivale “SEPTEMBARFEST” v Čiernej Hore – 18.-24.9.2012
 • Pomoc pri organizácii cezhraničného festivalu „Návraty ku hudobným tradíciám“ – 28.9.2012
 • BK RODON – účasť v 2.slovenskej lige súťaže družstiev v bedmintone
 • Deň filmu a divadla – tvorivé dielne a výstavy a prezentácia venovaná filmu Strídža spod hája- 20.11.2012
 • Pomoc pri podujatí  Mikuláš – 6.12.2012
 • Vianočný program „Pokoj ľuďom dobrej vôle“ –  výstavy + program – 9.12.2012
 • Silvestrovská Estráda  2012

Rok 2013

 • Pomoc pri príprave a organizácii “Osvetársky ples” 2.2.2013 (členovia)
 • 2% kampaň – oslovenie potencionálnych darcov pre OZ RODON Klenovec – január – marec 2013 (členovia)
 • Pomoc pri organizácii – Fašiangová zabíjačka – 9.2.2013 (členovia)
 • III. ročník TALENT Klenovca – 12.2.2013 ( Zvarová, Mrnková, členovia)
 • Remeselné tvorivé dielne u kováča – 13.2.2012– podujatie pre deti DFS Zornička
 • III. ročník Veľkonočný turnaj dospelých v stolnom tenise – 23.3.2013 (Štefánik, Kochanová, Zvarová)
 • 6. ročník veľkonočného turnaja detí  ZŠ a ŠZŠ v stolnom tenise – 25.3.2013, ( Mrnková, Kochanová)
 • Účasť na podujatí Deň Zeme – zber odpadov v okolí obce – 20.4.2013 (členovia)
 • Pomoc pri zabezpečení a organizácii Stavanie mája – 30.4.2013 (členovia)
 • II. ročník podujatia „Jánošík na Vepri“ –turistika, výstava fotografií Ing. Pavla Trnavského, spomienky na Pánsku izbu s Pavlom Hruškom – 8.5.2013 (členovia)
 • Pomoc pri organizácii MDD pre deti v Klenovci – 8.6.2013 (členovia)
 • Pomoc pri organizácii 35. ročníka GMFS „Klenovská rontouka“ – dvory remesiel, prezentácia v Klenovskom a Detskom dvore – 28.-30.6.2013 (členovia)
 • Muzičky – medzinárodné hudobné dielne – 22.-27.7.2013 – Močiar
 • Remeselné dielne na 23. ročníku Festivalu ľudovej kultúry – stretnutie mladých folkloristov Koliesko – Kokava – 3.8.2013
 • „Muzikantský workshop – tvorivé dielne Primášikovia“ – 13.-17.8.2013 – Močiar
 •  Účasť na Medzinárodného folklórneho festivalu v Zakopanom v Poľsku  pod názvom “Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem – 24. – 30. 8. 2013
 • Účasť na Medzinárodnom kultúrnom festivale “SEPTEMBARFEST” v Herceg Novi v Čiernej Hore – 16.-22.9.2013
 • Pomoc pri organizácii cezhraničného festivalu „Návraty ku hudobným tradíciám“ – výstava Plody zeme, 27.- 29.9.2013
 • Spolupráca na podujatí MR Sinec – Kokavsko v Kokave n/Rim. „10 SPOLOČNÝCH ROKOV“ – 5.10.2013
 • BK RODON – účasť v 2.slovenskej lige súťaže zmiešaných družstiev v bedmintone
 • Účasť družstva OZ RODON v súťaži varenia baraních špecialít na podujatí „Slovenské mitrovanie“ vo Veľkých Teriakovciach – 26.10.2013
 • Realizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“
 • Filmové dielne v spolupráci s GMOS R. Sobota, ZŠ a ŠZŠ Klenovec – 13., 20.11.2013
 •  Deň filmu a divadla – tvorivé dielne mladých autorov filmov a premietanie filmu o Milanovi Katreniakovi – 22.11.2013
 • Pomoc pri podujatí  Mikuláš – 6.12.2013
 • Vianočný program „Pokoj ľuďom dobrej vôle“ –  výstavy + program – 8.12.2013
 • Pomoc pri príprave a organizácii – Silvestrovská estráda- 29.12.2013

Rok 2014

 •  Pomoc pri príprave a organizácii “Osvetársky ples” 25. 1. 2014 (členovia)
 • 2% kampaň – oslovenie potencionálnych darcov pre OZ RODON Klenovec – január – marec 2013 (členovia)
 • Pomoc pri organizácii – Fašiangová zabíjačka – 2. 3.2014 (členovia)
 • IV. ročník Veľkonočný turnaj dospelých v stolnom tenise – 12.4.2014 (Štefánik, Kochanová)
 • 7. ročník veľkonočného turnaja detí ZŠ a ŠZŠ v stolnom tenise – 16.4.2014 (Kochanová)
 • Pomoc pri zabezpečení a organizácii Stavanie mája – 30. 4. 2014 (členovia)
 • III. ročník podujatia „Jánošík na Vepri“ –turistika, výstava fotografií Ing. Pavla Trnavského, turistický pochod na Klenovské Blatá a Jánošíkovu skalu – 10.5.2014 (členovia)
 • Pomoc pri organizácii MDD pre deti v Klenovci – 5.2014 (členovia)
 • 45. výročie DFS Mladosť – 14.6.2014 (členovia)
 • Pomoc pri organizácii 36. ročníka GMFS „Klenovská Rontouka“ – dvory remesiel, prezentácia v Klenovskom a Detskom dvore – 29.6.2014 (členovia)
 • Účasť na Medzinárodnom folklórnom festivale “ADRIATIKAFEST” v CRIKVENICI v Chorvátsku – – 14.7.2014
 • Muzikantský workshop – tvorivé dielne Primášikovia“ – – 26.7.2014 – Močiar
 • Dvor Paľka Bútora na 24. ročníku Festivalu ľudovej kultúry – stretnutie mladých folkloristov Koliesko – Kokava – 7.- 2.8.2014
 • Muzičky – medzinárodné hudobné dielne – 1-16.8.2014 – Močiar
 • Účasť na Medzinárodného folklórneho festivalu v Olešnici v Poľsku  pod názvom “Międzynarodowy Festiwal Folkloru a 30 rokov SMYKY – 18.– 21. 9. 2014
 • Pomoc pri organizácii cezhraničného festivalu „Návraty ku hudobným tradíciám“ v Maďarsku a výstava Plody zeme, 4.- 5.10.2014
 • BK RODON – účasť v 2.slovenskej lige súťaže zmiešaných družstiev v bedmintone
 • Účasť družstva OZ RODON v súťaži varenia baraních špecialít na podujatí „Slovenské mitrovanie“ vo Veľkých Teriakovciach – 10.2014
 • Realizácia projektu „Spevavá kuchyňa starej mamy“
 • Filmové dielne v spolupráci s GMOS R. Sobota, ZŠ a ŠZŠ Klenovec – 22.11.2014
 • Deň filmu a divadla – tvorivé dielne mladých autorov filmov a premietanie filmu o hrnčiarke Danke Bakšovej – 16. 11.2014
 • Pomoc pri podujatí Mikuláš –6. 12.2014;
 • Vianočný program „Pokoj ľuďom dobrej vôle“ – výstavy + program – 14.12.2014 
 • Pomoc pri príprave a organizácii – Silvestrovská estráda- 29.12.2014

Rok 2015 

 • Pomoc pri príprave a organizácii “Osvetársky ples” 31.1.2015 (členovia)
 • 2% kampaň – oslovenie potencionálnych darcov pre OZ RODON Klenovec – január – marec 2015 (členovia)
 • ročník Veľkonočný turnaj dospelých v stolnom tenise – 28.3.2015 (členovia)
 • Pomoc pri zabezpečení a organizácii Stavanie mája – 30. 4.2015 (členovia)
 • IV. ročník podujatia „Jánošík na Vepri“ –turistika, výstava – 16.5.2015
 • Pomoc pri organizácii MDD pre deti v Klenovci – 29.5.2015 (členovia)
 • Pomoc pri organizácii 37. ročníka GMFS „Klenovská Rontouka“ – dvory remesiel, prezentácia v Klenovskom a Detskom dvore – 26.-28.6.2015 (členovia)
 • Účasť – Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkov Dukát v Rožnove pod Radhoštem – Česko 2015
 • Medzinárodné hudobné dielne MUZIČKY –12.-18.7.2015 
 • Filmové dielne v spolupráci s GMOS R. Sobota, ZŠ a ŠZŠ Klenovec –september – november 2015
 • Pomoc pri organizácii cezhraničného festivalu „Návraty ku hudobným tradíciám“ Klenovec a Maďarsko a výstava Plody zeme, 25.-27.9.2015
 • BK RODON – účasť v 2.slovenskej lige súťaže zmiešaných družstiev v bedmintone
 • Deň filmu a divadla – tvorivé dielne mladých autorov filmov- 21.11.2015
 • Pomoc pri podujatí  Mikuláš – 6.12.2015
 • Vianočný program „Pokoj ľuďom dobrej vôle“ –  výstavy + program – 13.12.2015
 • Pomoc pri príprave a organizácii – Silvestrovská estráda- 29.12.2015

Rok 2016

 • Pomoc pri príprave a organizácii “Osvetársky ples” 26.1.2016 (členovia)
 • 2% kampaň – oslovenie potencionálnych darcov pre OZ RODON Klenovec – január – marec 20136 (členovia)
 • VI. ročník Veľkonočný turnaj dospelých v stolnom tenise – 19.3.2016
 • Pomoc pri zabezpečení a organizácii Stavanie mája – 30.4.2016 (členovia)
 • V. ročník podujatia „Jánošík na Vepri“ –turistika, výstava – 14.5.2016
 • Pomoc pri organizácii MDD pre deti v Klenovci – 4.6.2016 (členovia)
 • Pomoc pri organizácii 38. ročníka GMFS „Klenovská Rontouka“ – dvory remesiel, prezentácia v Klenovskom a Detskom dvore – 24.-26.6.2016 (členovia)
 • Klenovský dvor – prezentácia na Folklórnom festivale vo Východnej.
 • Muzičky – medzinárodné hudobné dielne a Tanečníci – tanečné dielne 
 • Účasť na Medzinárodného folklórneho festivalu v Olešnici – Poľsko
 • Pomoc pri organizácii cezhraničného festivalu „Návraty ku hudobným tradíciám“ Klenovec a Maďarsko a výstava Plody zeme, 26.-28.9.2016
 • BK RODON – účasť v 2.slovenskej lige súťaže zmiešaných družstiev v bedmintone
 • 45. výročie FS VEPOR – galaprogram – 11.-12.11.2016
 • Filmové dielne v spolupráci s GMOS R. Sobota, ZŠ a ŠZŠ Klenovec –september – november 2016  
 • Deň filmu a divadla – tvorivé dielne mladých autorov filmov – 16.11.2016
 • Pomoc pri podujatí Mikuláš – 5.12.2016;
 • Vianočný program „Pokoj ľuďom dobrej vôle“ – výstavy + program – 11.12.2016
 • Pomoc pri príprave a organizácii – Silvestrovská estráda- 29.12.2016

Rok 2017

 • Pomoc pri príprave a organizácii “Osvetársky ples” 2.2.2017 (členovia)
 • 2% kampaň – oslovenie potencionálnych darcov pre OZ RODON Klenovec – január – marec 2017 (členovia)
 • VII. ročník Veľkonočný turnaj dospelých v stolnom tenise – 8.4.2017
 • Pomoc pri zabezpečení a organizácii Stavanie mája – 4.2017 (členovia)
 • VI. ročník podujatia „Jánošík na Vepri“ –turistika – 20.5.2017
 • Pomoc pri organizácii MDD pre deti v Klenovci –3.6.2017 (členovia)
 • Pomoc pri organizácii 39. ročníka GMFS „Klenovská Rontouka“ – dvory remesiel, prezentácia v Klenovskom a Detskom dvore – 23.-25.6.2017 (členovia)
 • Účasť na Medzinárodného folklórneho festivalu v Saint-Gillis-Waas v Belgicku
 • Muzičky – medzinárodné hudobné dielne a Tanečníci – tanečné dielne
 • Pomoc pri organizácii cezhraničného festivalu „Návraty ku hudobným tradíciám“ Mihálygérge Maďarsko a výstava Plody zeme, 28.-29.9.2017
 • BK RODON – účasť v 2.slovenskej lige súťaže zmiešaných družstiev v bedmintone
 • Filmové dielne v spolupráci s GMOS R. Sobota, ZŠ a ŠZŠ Klenovec – september – november 2017
 • Rodon – účasť na Regionálnom gurmánskom dni – Kokava n/R.- 09.10.2017
 • Deň filmu a divadla – tvorivé dielne mladých autorov filmov a divadlo  – 16.11.2017
 • Pomoc pri podujatí  Mikuláš – 6.12.2017
 • Vianočný program „Pokoj ľuďom dobrej vôle“ –  výstavy + program – 10.12.2017
 • Pomoc pri príprave a organizácii – Silvestrovská estráda- 29.12.2017

Rok 2018

 • Pomoc pri príprave a organizácii “Osvetársky ples” 2.2.2018 (členovia)
 • Pomoc pri organizácii – Fašiangová zabíjačka – Ráztočné 27 .1.2018 (členovia)
 • 2% kampaň – oslovenie potencionálnych darcov pre OZ RODON Klenovec – január – marec 2018 (členovia)
 • Pomoc pri organizácii – Fašiangová zabíjačka – Húrkové hody – Mihálygérge 08 .02.2018 (členovia)
 • Už sa Fašiang kráti, Čierny Balog 10. 02. 2018 členovia)
 • VIII. ročník Veľkonočný turnaj dospelých v stolnom tenise – 24.3.2018
 • Pomoc pri zabezpečení a organizácii Stavanie mája – 30.4.2018 (členovia)
 • VII. ročník podujatia „Jánošík na Vepri“ –turistika – 12.5.2018
 • Pomoc pri organizácii MDD pre deti v Klenovci trasa Chorepa, Laz – Slopovô –6.2018 (členovia)
 • Pomoc pri organizácii 40. ročníka GMFS „Klenovská Rontouka“ – dvory remesiel, prezentácia v Klenovskom a Detskom dvore – -24.6.2018 (členovia)
 • Remeslo má zlaté dno – detské tvorivé dielne tradičných ľudových remesiel – Ráztočné – 16.-21.07.2018
 • Prezentácia detských tvorivých dielní tradičných ľudových remesiel „Remeslo má zlaté dno“ na FF Dedina ožíva v Drienčanoch 21.07.2019
 • Muzičky – medzinárodné hudobné dielne a Tanečníci – tanečné dielne – Teplý Vrch 12.-18.08.2018
 • BK RODON – účasť v 2.slovenskej lige súťaže zmiešaných družstiev v bedmintone
 • Filmové dielne v spolupráci s GMOS R. Sobota, ZŠ a ŠZŠ Klenovec – september až november 2018
 • Podujatie „Tekvicové strašidielka“ výstava spojená s prezentáciou Remeslo má zlaté dno – a ochutnávkou jesenných koláčov 28. 09. 2018
 • Pomoc pri organizácii cezhraničného festivalu „Návraty ku hudobným tradíciám“ Mihálygérge Maďarsko a výstava Plody zeme, 29.9.2018
 • Pomoc pri podujatí Slovenské Mitrovanie na Salaši pod Maginhradom 20. 10. 2018
 • Rodon – účasť na Regionálnom gurmánskom dni – Kokava n/R.- 08.10.2018
 • Deň filmu a divadla – tvorivé dielne mladých autorov filmov a divadlo  – 16. 11.2018
 • Pomoc pri podujatí  Mikuláš – 6.12.2018
 • Vianočný program „Pokoj ľuďom dobrej vôle“ –  výstavy + program – 12.2018
 • Pomoc pri príprave a organizácii – 45. ročník Silvestrovská estráda- 28. 12.2018

Rok 2019

 • Pomoc pri príprave a organizácii “Osvetársky ples” 15.2.2019 (členovia)
 • 2% kampaň – oslovenie potencionálnych darcov pre OZ RODON Klenovec – január – marec 2019 (členovia
 • Pomoc pri organizácii – Fašiangová zabíjačka – Klobásové hody – Mihálygérge 02 .02.2019 (členovia)
 • Pomoc pri organizácii – Fašiangová zabíjačka Ráztočné – súťaž vo výrobe klobások, 02 .03.2019 (členovia)
 • Už sa Fašiang kráti, Čierny Balog 03. 03. 2019 (členovia)
 • VIII. ročník Veľkonočný turnaj dospelých v stolnom tenise – 24.3.2019
 • Pomoc pri zabezpečení a organizácii Stavanie mája – 30.4.2019 (členovia)
 • VIII. ročník podujatia „Jánošík na Vepri“ –turistika – 18.5.2019
 • Historický festival Kraskovo – organizovanie festivalu dňa 25. 05. 2019
 • Pomoc pri organizácii MDD pre deti v Klenovci trasa Chorepa, Laz – Slopovô –1.6.2019 (členovia)
 • Pomoc pri organizácii 41. ročníka GMFS „Klenovská Rontouka“ – dvory remesiel, prezentácia v Klenovskom a Detskom dvore – -28.-29.6.2019 (členovia)
 • Remeslo má zlaté dno – 11. ročník – detské tvorivé dielne tradičných ľudových remesiel – Ráztočné – 14.-20.07.2019
 • Prezentácia detských tvorivých dielní tradičných ľudových remesiel „Remeslo má zlaté dno“ na FF Dedina ožíva v Drienčanoch 20.07.2019
 • Muzičky – medzinárodné hudobné dielne a Tanečníci – tanečné dielne – Teplý Vrch 18.-14.08.2019
 • BK RODON – účasť v 2.slovenskej lige súťaže zmiešaných družstiev v bedmintone
 • Filmové dielne v spolupráci s GMOS R. Sobota, ZŠ a ŠZŠ Klenovec – september až november 2019
 • 20 rokov RODONU podujatie v Zóne oddychu účinkovali DFS Mladosť a Zornička FS Vepor, a hudobná skupina Hrdza.
 • Podujatie „Tekvicové strašidielka“ výstava v zóne oddychu v dňoch 26.-30. 09. 2019
 • Pomoc pri organizácii 19. ročníka cezhraničného festivalu „Návraty ku hudobným tradíciám“ Mihálygérge Maďarsko a výstava Plody zeme, 27.-28..9.2019
 • Pomoc pri podujatí Slovenské Mitrovanie na Salaši pod Maginhradom 26. 10. 2019
 • Rodon – účasť na Regionálnom gurmánskom dni – Kokava n/R.- 19.10.2019
 • Deň filmu a divadla – tvorivé dielne mladých autorov filmov a divadlo  – 16. 11.2019
 • Pomoc pri podujatí  Mikuláš – 6.12.2019
 • Vianočný program „Pokoj ľuďom dobrej vôle“ –  výstavy + program – 08.12.2019
 • Pomoc pri príprave a organizácii – 45. ročník Silvestrovská estráda- 29. 12.2019

Rok 2020 – aktivity počas roku poznamenala pandémia COVID – 19

 • Pomoc pri príprave a organizácii “Osvetársky ples” 01.02.2019 (členovia)
 • 2% kampaň – oslovenie potencionálnych darcov pre OZ RODON Klenovec – január – marec 2020 (členovia )
 • Pomoc pri organizácii – Fašiangová zabíjačka Ráztočné – súťaž vo výrobe klobások, 15 .02.2020 (členovia)
 • Pomoc pri organizácii – Fašiangová zabíjačka – Klobásové hody – Mihálygérge 22 .02.2020 (členovia)
 • Už sa Fašiang kráti, Čierny Balog 23. 02. 2020 (členovia)
 • DFS Mladosť a FS Vepor – sústredenie počas jarných prázdnin na Teplom Vrchu 26.-28.2.2020 tanec a spev v rámci projektu Podpora činnosti folklórnych kolektívov DFS Zornička, DFS Mladosť, FS Vepor v obci Klenovec
 • Nahrávanie CD Z Klenovskej truhlice – 5.-7.3.2020
 • Uvedenie do života CD Z Klenovskej truhlice podujatie,  ktoré zorganizovalo občianske združenie RODON Klenovec , v kultúrnom dome v Klenovci, sa uskutočnilo dňa 26.6.2020
 • Remeslo má zlaté dno – 12. ročník – detské tvorivé dielne tradičných ľudových remesiel – Ráztočné – 15.-21.07.2020
 • Historický festival Kraskovo – pomoc dňa 05. 09. 2020
 • Vianočný program „Pokoj ľuďom dobrej vôle“ –  výstavy + program – 20.12.2020 Káblová televízia
 • Pomoc pri príprave a výbere scénok z predchádzajúcich Estrád – 46. ročník Silvestrovská estráda vysielané v Káblovej televízii a na stránkach OÚ A RODON – 29. 12.2020

Rok 2021

 • 2% kampaň – oslovenie potencionálnych darcov pre OZ RODON Klenovec – január – marec 2021 (členovia )