Pokoj ľudom dobrej vôle

V druhú adventnú nedeľu 10. decembra 2023 sa uskutočnilo už tradičné adventné ekumenicko-folklórne podujatie Pokoj ľudom dobrej vôle.
Organizátorom podujatia bola Obec Klenovec a Občianske združenie RODON Klenovec. Spolu s účinkujúcimi v tento podvečer chceli darovať pokoj a lásku do sŕdc prostredníctvom vianočných prianí, piesní, kolied a vinšov. Veď všetci túžobne očakávame najkrajšie sviatky roka Vianoce.
Po príchode do kultúrneho domu sme si najprv mohli prezrieť Vianočnú výstavu Špeciálnej základnej školy a ZŠ s MŠ V. Mináča v Klenovci, ktorá vytvorila krásnu vianočnú atmosféru. Tá pokračovala výrobcami vianočných ozdôb, ikebán a inými výrobkami.
Po úvodnej piesni Biela pieseň, ktorú zaspievala Dominika Kasáčová, ďalej nasledoval program Pokoj ľuďom dobrej vôle.
Dramaturgiu, scenár a réžiu programu mali na starosti: Mgr. Stanislava Zvarová, Jaroslav Zvara. Program hovoreným slovom sprevádzala moderátorka Mgr. Marianna Resutiková. Návštevníkov a účinkujúcich podujatia príhovormi pozdravili starostka obce Klenovec Mgr. Katarína Pribilincová, farár ECAV v Klenovci Mgr. Roman Rozkoš, kazateľ BJB v Klenovci Mgr. Štefan Danko, rímskokatolícky farár Mgr. Marián Tomášov. Po príhovoroch sa s blokom vianočných piesní a vinšov predstavila spevácka skupina Klenovčanka, ktorá pracuje pod vedením pani Marty Lackovej. Na akordeóne sprevádzal pán Milan Rapčan.
Z cirkevného zboru ECAV Klenovec básňou Pavla Brndiara pozdravila dozorkyňa CZ ECAV Klenovec Mgr. Stanislava Zvarová. a adventnú evanjelickú pieseň Hľa už stojí predo dvermi zaspievali členky cirkevného zboru, ktoré sú aj členkami Ženskej speváckej skupiny FS VCEPOR s Ľudovou hudbou Folklórneho súboru Vepor z Klenovca a z detskej besiedky zavinšoval Julko Parobek.
Spevokol Bratskej jednoty Baptistov už pravidelne obohacuje program Pokoj ľuďom dobrej vôle vianočnými koledami z rôznych krajín sveta s upraveným slovenským textom. Piesňami nás zaviedli do Rakúska, Anglicka, Talianska, Česka. Spevokol vedie Ing. Pavel Ostrica.
Predvianočný program pokračoval Vianočným blokom v ktorom hlahol vianočných zvonov, tóny kolied, žartovné i prosebné vinše, pokora, úcta, to všetko odrážali zvyky našich predkov. Vďaka zanieteným ľuďom vo folklórnych kolektívoch sa zachovávajú dodnes. Prostredníctvom domácich kolektívov Detského folklórneho súboru Zornička a Folklórneho súboru Vepor a našich hostí Betlehemcov zo Šoltýsky a Folklórnej skupiny Lieščina z Rimavskej Soboty sme sa preniesli v čase. Naši vinšovníci, speváci, betlehemci priniesli krásne duchovné bohatstvo aby sa nestratilo, ale dostalo sa aj do sŕdc všetkých účastníkov podujatia.
Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, remeselníkom, za výstavy ďakujeme Základnej škole s Materskou školou Vladimíra Mináča, Špeciálnej základnej škole MR Sinec Kokavsko. Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí pomohli pri výzdobe a inštalovaní výstavy. Za ozvučenie ďakujeme Ondrejovi Brádňanskému, Matejovi Kováčikovi a BJB v Klenovci.
Všetkým nech tento deň pripomína len lásku, dobro, zdravie, Pokoj ľudom dobrej vôle.

                          Jaroslav Zvara, riaditeľ MKS pri obci Klenovec